Інформаційне освітнє середовище Інституту державного управління в сфері цивільного захисту – це системно організований електронний ресурс забезпечення освітньої діяльності незалежно від дидактичних форм: очної, заочної і дистанційної, яка здійснюється шляхом надання віддаленого до нього доступу з метою отримання комплексу знань, умінь, навичок і професійних компетентностей як при безпосередній (аудиторній), так і опосередкованій (поза аудиторній, рознесеній в часі і просторі) взаємодії суб'єктів навчального процесу.